Ön Bilgilendirme Formu


1. TARAFLAR VE KONU
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, ALICI ile SATICI arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 5/1 a,d,g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır. Ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi Optimist Akademi uygulama sistemi  tarafından kayıt altına alınmakta olup, ALICI dilediği zaman bilgilere ulaşım sağlayabilecektir.


2. TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

ALICI:Bir hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla  Optimist Akademi uygulama sistemi üzerinden talep eden talep eden  veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
Aracı Hizmet Sağlayıcı:Optimist ait SATICI’ ve ALICI’nın ürün/hizmet arz/talep platformunu sağlayan Sözleşme’nin 4. maddesinde bilgileri bulunan Optimist Akademi uygulama sistemini
Bakan:Ticaret Bakanı’nı,
Bakanlık:Ticaret Bakanlığı’nı,
Hizmet:Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki tüketici işleminin konusu,
Kanun:Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
Optimist:Optimist Akademi uygulama sisteminin maliki aracı hizmet sağlayıcısı ve SATICI olan Optimist Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Tur. Ltd. Şti.’yi
Sistem:Optimist’e ait SATICI’ ve ALICI’nın ürün/hizmet arz/talep platformunu sağlayan Optimist Akademi uygulama sistemini
SATICI:Ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve Sözleşme’nin 3. maddesinde bilgileri bulunan Optimist Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Tur. Ltd. Şti’yi
Sözleşme:SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,
Taraflar:SATICI ve ALICI’yı,
Ürün /Hizmet:Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ALICI tarafından  talep edilen Hizmet’i Ürün’ü ifade eder
Yönetmelik:Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni,

3. SATICI BİLGİLERİ

Satıcı İsim/Unvanı:Optimist Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Tur. Ltd. Şti.
Satıcı Mersis No: 0644024490200016
Satıcının Açık Adresi:Altıntepe Mh. Cevahirci Sok.Oylum Sitesi C Blok D:2 Maltepe / İstanbul
Satıcının Telefonu:0216 417 87 42
Satıcı E-Posta:[email protected]

4. ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Aracı Hizmet Sağlayıcı Unvan:Optimist Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Tur. Ltd. Şti.
Aracı Hizmet Sağlayıcı Mersis No: 0644024490200016
Aracı Hizmet Sağlayıcısı Açık Adresi:Altıntepe Mh. Cevahirci Sok.Oylum Sitesi C Blok D:2 Maltepe / İstanbul
Aracı Hizmet Sağlayıcı Telefon Numarası:0216 417 87 42
Aracı Hizmet Sağlayıcı E-posta Adresi:[email protected]

5. SÖZLEŞME KONUSU  HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)
5.1 Ürün/Hizmetin temel özellikleri Optimist’e ait Optimist Akademi uygulama sisteminde  yer almaktadır. Ürünün/Hizmetin  temel özellikleri aşağıda yer almaktadır.
5.2 Optimist   Optimist Akademi uygulama sisteminde ilan edilen fiyatlar hizmet bedelidir. İlan edilen fiyatlar değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyat mevcut ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
5.3. Sözleşme konusu  hizmetin tüm vergiler dâhil bedeli aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün AçıklamasıAdetPeşin FiyatıAra Toplam (KDV Dahil)
Toplam           TL
Hizmetin ifa edileceği adres
ALICI
SATICInın Telefonu
Fatura Adresi
Talep tarihi

Söz konusu ürün bedeli, satıcı adına, Optimist’in işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu tarafından tahsil edilmektedir. Alıcı malın bedelini ödemekle, ürün bedelini satıcı’ya ödemiş sayılacak ve bir daha ödeme yükümlülüğü altına girmeyecektir. Alıcı’nın ilgili mevzuat kapsamında iade hakları saklıdır.


6. ÖDEME

Ürün Bedeli
Talep tarihi
Ödeme Şekli 

 
7. CAYMA HAKKI
7.1. ALICI, hizmetin ifa edilmemiş olması ve hizmete başlanmamış olması şartıyla, Hizmet Veren ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Söz konusu hak hizmete başlangıç saatinden 24 saat öncesine kadar kullanılabilir. ALICI’nın cayma beyanının Optimist’e Optimist Akademi uygulama sistemi üzerinden ulaşmasından itibaren 14 (ondört) gün içinde mal/hizmet bedeli iade edilir.
7.2. Söz konusu  hizmet bedeli ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden yapılır.
7.3. Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber ALICI ve SATICI arasındaki Sözleşmeler masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.
7.4. ALICI’nın talebi ile Cayma hakkı süresi sona ermeden önce Satıcı hizmetin ifasını gerçekleştirmiş ise , ALICI cayma hakkını kullanamaz.
7.5. ALICI ve SATICI arasındaki hukuki ilişkiye,  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinin  uygulanamaması hallerinde  cayma hakkı kullanılamayacaktır.

8. GENEL HÜKÜMLER
8.1. Ürün , hizmetin ifası tarihinde ALICI’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.
8.2. ALICI, SATICI arasında  aksi yazılı öngörülmemiş ise, ALICI Ürünü hizmetin yerine getirilmesi öncesi  bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Ürün Hizmet bedeli  bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği taktirde hizmet talebi gerçekleşmemiş sayılır.
Taraflar ürün hizmet bedelinin hizmetin ifası sonrası nakit olarak ödeneceği konusunda mutabakata varmışlarsa, Ürün hizmetin ifası  sonrasında herhangi bir sebepten dolayı,  hizmet bedelinin ödenememsi halinde SATICI  ‘nın alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları saklıdır.
Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
8.3. Ürün, hizmetin normal satış/ifa  koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında ifa edilememesi  halinde SATICI  ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI talebi iptal edebilir veya ALICI’nın talebine göre hareket edilir
Bu durumda  ürün hizmet  bedeli tahsil edilmiş ise ALICI’ya iade edilir.  Hizmet bedelinin iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması,  tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın ve Aracı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR ŞARTLAR
9.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; talep almak , ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak,
ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ve ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası  için söz konusu  veriler Optimist tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir ve sair suretler ile işlenebilir.
9.2. ALICILAR’a, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü   elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.
9.3. ALICI tarafından Optimist Akademi uygulama sistemine  girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Optimist tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.
9.4. ALICI, Optimist ’e belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Optimist ’e her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.
9.5. Optimist Akademi Uygulama Sistemine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Optimist ’e  aittir.

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
10.1İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında ve işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlığın çözümünde, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

Yukarıdaki bilgiler uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ticari amaçlarla verilmiştir.